Työmaakuulumisia: Kalateitä rakentamassa

Tulevan kesän mielenkiintoisimpiin rakennushankkeisiin kuuluvat Juankoskella Nilsiän reitillä kahdessa eri kohteessa toteutettavat kalataloudelliset projektit. Hankkeiden liikkeelle paneva voima ovat positiiviset ympäristövaikutukset sekä -vastuu. Savon Voiman tilaamissa, Juankosken ja Karjalankosken vesivoimalaitosten yhteyteen rakennettavissa kalaportaissa nivoutuvat yhteen merkityksellisten luonnonarvojen säilyttäminen ja edistäminen sekä muita energiantuotantomuotoja tasoittavan vesivoiman tuotantotoiminta.

Nilsiän reitti on valtakunnallisesti tunnustettu vesienhoidon ja kansallisen kalatiestrategian kärkikohde, joka aikanaan on ollut nykyisin erittäin uhanalaisen järvitaimenen yksi tärkeimmistä lisääntymisalueista Vuoksen vesistössä. Nyt työn alla oleviin kohteisiin rakennettavat kalaportaat on suunniteltu tukemaan taimenen sekä muiden vaelluskalakantojen elinolosuhteita ja luontaista lisääntymistä. Samalla vesialueiden luontoarvot tulevat paranemaan merkittävästi. Positiiviset vaikutukset ulottuvat niin ikään hyvinvointiin ja matkailuun liittyvien palveluiden ja elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin.

Kalaportaat

Havainneilmakuva Juankosken voimalaitoksen kupeeseen tulevasta kalatiestä. Reitti toteutetaan betonirakenteisena pystyrakokalatienä. Kalatien on suunnitellut Ecoriver Oy.

Rakennusteknisestä näkökulmasta kumpikin kohde on omalla tavallaan haasteellinen kalatien toteutuksen kannalta. Etenkin Karjalankoskella maaston muodot ja tilan ahtaus asettavat toteutukselle omat reunaehtonsa. Juankosken vesivoimalaitoksella kalaportaiden tulee puolestaan soveltua ympäröivään kulttuuriympäristöön. Alueiden luontaista kasvustoa tullaan kuitenkin varjelemaan mahdollisimman pitkälle rakennustöiden yhteydessä.

 

 

 

 

Havainneilmakuva Karjalankosken voimalaitoksen kupeeseen tulevasta kalatiestä. Reitti toteutetaan komposiittirakenteisen lujitemuovin sekä betonisten ratkaisuiden yhdistelmänä. Tien alituksena käytetään kierresaumattua teräsputkea. Kalatien tyyppinä on Denil-kalatie sekä pystyrakokalatie. Suunnittelijana Ecoriver Oy.

Kohteissa rakennustyöt on kevään aikana aloitettu perustustöillä. Hankkeiden herättämä kiinnostus on näkynyt paikan päällä. Karjalankoskella on parhaillaan menossa ensimmäiset betonivalut ja Juankoskellakin alkaa kalatien sijainti pikkuhiljaa hahmottua maastoon. Hankkeet valmistuvat alkusyksystä. Aikaisempia kalaporrasreferenssikohteitamme ovat mm. Harjakosken pato sekä Inkoossa Boställen putkisilta.

Jaa artikkeli: